שו"ת בנושא כתיבת סת"ם
קיבלתם תשובה ממורה הוראה, בכל עניין הקשור לכתיבת סת"ם שתפו אותנו בשאלה ובתשובה
כמו"כ נשמח אם תשתפו אותנו בכל מאמר חשוב בנושא סת"ם
תשובות  ומאמרים מוסמכים  עם שם הרב המורה, ובציטוט מדוייק בלבד, יפורסמו  אי"ה בדף זה.

כתובו לנו or.lasofer1@gmail.com

 

עצי חיים למגילה

שאלה
האם יש בעיה לשים עצי חיים למגילת אסתר משני הצדדים כמו בס"ת?

תשובה הרב יהודה מנחם גרוס שליט"א

הרש"ש בב"ב יג ע"א, מעיר על נביאים שראה כתובים קלף, ובראשיהם עמודים, שזה טעות, כי לפי העולה מסוגיית הגמ' (שם) צריך שיהיו נגללים לתחילתן, ע"כ. ובכלל דבריו מגילת אסתר שאין לעשותה שני עמודים.
 אמנם מהפמ"ג בסי' תרצא ס"ק במשב"ז, משמע שיכול לעשותב' עמודים למגילה לצאת בזה חובת כל הדעות.
ונראה דאין תוספת זו מגרעת, שכן מדוייק במס' סופרים פ"ב ה"ה, עושה עמוד בסופו, ואי"צ בתחילתו, ע"כ. משמע דאי"צ, אבל יכול להוסיף ואינו מגרע.
ויש כן במזמעות ביאור הגר"א סי' תרצא ס"ב, וכתב כן להדיא בתוספת מעשה רב (להגר"א)או' סח, שהגר"א הקפיד שתהא המגילת אסתר תפוסה על ב' עמודים.
ובארחות רבינו (הסטייפלער זצ"ל) ח"ג, הביא בשם החזו"א, דכיון שאסור ליגע בספר ערום, על כן עשה ב' עמודים למגילת אסתר, שלא יגע בקלף.
והאידנא, שהרבה נוהגין לקיים דברי מרן השו"ע ולעשות עמוד בסופה, וטומנים המגילה בתוך בית העושוי מעץ או כסף וכדו', ובתחילתה שמים מקל שלא יכנס המגילה לתוך הבית, הנה לכאו' יש למקל זה דין עמוד בתחילתה.. 

 

  


טואול - בניית אתרים